Archive | April 5, 2014

Poetry Month – My favourite childhood hymn -Be Thou My Vision

I so loved this hymn from the moment I heard it in children’s choir at church that I memorized it that night. Later that night mom woke up to loud singing. I was sitting bolt upright in bed and singing it in my sleep at the top of my lungs. Something I would never have done while awake. LOL!

The version I sing

Be thou my vision, O Lady of my heart,
Naught be all else to me, save that thou art;
Thou my best thought by day and the night,
Waking and sleeping, thy presence my light.

Be thou my wisdom, thou my true word,
Tthou ever with me, and I with thee Lady;
Be thou my great Mother, and I thy true one;
Thou in me dwelling, and I with thee one.

Be thou my breastplate, my sword for the fight;
Thou my whole armour, Thou my true might;
Thou my soul’s shelter, be thou my strong tower:
O raise me heavenward, great Power of my power.

Riches I heed not, nor man’s empty praise:
Thou mine inheritance now and always;
Thou and thou only the first in my heart;
O high queen of Heaven, my treasure thou art.

High Queen of Heaven, thou Heaven’s bright sun,
O grant me its joys after victory is won!;
Heart of my own heart, whatever befall,
Still be my vision, O Ruler of all.

Modern Irish
Bí Thusa ’mo shúile a Rí mhór na ndúil
Líon thusa mo bheatha mo chéadfaí ’s mo stuaim
Bí thusa i m’aigne gach oíche ’s gach lá
Im chodladh no im dhúiseacht, líon mé le do ghrá.

Bí thusa ’mo threorú i mbriathar ’s i mbeart
Fan thusa go deo liom is coinnigh mé ceart
Glac cúram mar Mathair, is éist le mo ghuí
Is tabhair domsa áit cónaí istigh i do chroí.

Modern Scots Gaelic
Dèan dhòmh-sa tuigse,
Cuir soils’ air mo smuain;
Dh’iarrainn gur Tu
Bhiodh ’gam stiùreadh gach uair;
Làmh rium ’s an oidhche
Is romhan ’s an tràth,
Réidh rium ’sa mhadainn
Agus glèidh mi tro’n latha.

Ceartas do m’ bhriathran
Agus fìrinn do m’ bheul,
Thusa toirt iùil dhomh
’S mi dlùth riut, a Dhè.
Mathair, thoir gràdh dhomh,
Gabh mis’ thugad fhéin;
Cum mi ri d’ thaobh
Is bi daonnan ’nam chrè.

Dìon mi, a Thighearna,
Ri mo chliathaich ’s gach feachd;
Cum mi fo d’ sgiath
’S thoir dhomh misneachd is neart,
Fasgadh do m’ anam
Is mi ri d’uchd dlùth;
Treòraich mi dhachaigh,
Dhè chumhachdaich Thu.
Beartas cha’n fhiach leam;
No miann chlann ’nan daoin’,
Thusa na m’ fhianais
Fad làithean mo shaogh’il
Thusa, Dhè ghràsmhoir,
A-mhain na mo chrìdh’,
Le blaths is gràdh sìorraidh,
Mo thighearna ’s mo Rìgh.