Archive | April 25, 2013

American novelists are dudes, according to wikipedia

Feminist Philosophers

From a recent NY Times Op-Ed:

 

I JUST noticed something strange on Wikipedia. It appears that gradually, over time, editors have begun the process of moving women, one by one, alphabetically, from the “American Novelists” category to the “American Women Novelists” subcategory. So far, female authors whose last names begin with A or B have been most affected, although many others have, too.

 

Apparently, women novelists from the original list are being moved systematically (in alphabetical order) to the “American Women Novelists” category. An explanation at the top of the “American Novelists” explains that the main list of novelists was getting too long, and so as many names as possible are being moved to subcategories. Naturally, prominent male novelists are also being moved off the main list and onto the “American Man Novelists” category, and the original list has been left only with those who reject a…

View original post 44 more words

Poetry Month – Latha Math

By Manran

Latha Math air an Eilean

Chorus

Latha math air an Eilean

Eilean Leòdhais mo Ghràidh

Latha math air an Eilean

Dachaigh mo smuaintean gu bràth

Verse 1

Ag èirigh tràth anns a’ mhadainn

A’ ghrian a’ deàrrsadh sìos

Tha àile na mara a’ tighinn tron uinneig

Tha h-uile duin’ an àirde

Verse 2

Tha an abhainn làn le pailteas uisge

Tha am bradan a’ tighinn a-rithist

Tha na balaich bheaga shios air an drochaid

Feuch an glac iad aon no dhà

Verse 3

Tha an t-Earrach ann ‘s na làithean fada

Tha na h-uain a’ ruith mun cuairt

Tha na bodaich a-muigh a’ buain na mònach

Tha an t-àm sin air tighinn a-rithist

Verse 4

Tha a’ ghealach shuas ‘s a’ ghrian na cadal

Tha an oidhche nis air tighinn

Tha e sàmhach is ciùin tron an Eilean

Tha e math a bhith beò

Tha e math a bhith beò