3rd Flamekeeper shift 2006, twilight tonight

Brighid, bean-oirdheirc
Lasrach grad
Fetaim lasrach soillse
Thoir cuireadh sinne
ris a’ bheatha
mhaireannach`

Brighid, Sublime Woman
Quick flame
Long may you burn bright!
You give us the invitation
to life everlasting.

Cill Elder Shift 3 http://www.ordbrighideach.org/index.htm